Mayo Society of New York

Installation of Officers for the Mayo Society of New York

Installation of Officers for the

        Mayo Society of New York